Όροι χρήσης του letscook.gr

Προοίμιο
1. Η εταιρεία «LETSCOOK.GR», δικαιούχος του δικτυακού τόπου «www.letscook.gr», παρέχει στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου letscook.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών και επιλογών, συνιστάμενες κυρίως στην παροχή συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και οιωνδήποτε τυχόν προστεθούν στο μέλλον διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Στις σελίδες του letscook.gr δύναται να συμπεριληφθούν διαφημίσεις κάθε μορφής. Ο επισκέπτης των υπηρεσιών του letscook.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το letscook.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους επισκέπτες του letscook.gr από τη χρήση αυτού.

 

Αποδοχή όρων
1. Ο επισκέπτης – συνδρομητής των σελίδων του δικτυακού τόπου letscook.gr επιτρέπεται να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων/υπηρεσιών του letscook.gr υπό την προυπόθεση ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους και τους αποδέχεται πλήρως. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
2. Διευκρινίζεται ρητώς ότι οι παρόντες όροι χρήσης και πρόσβασης στο δικτυακό τόπο του letscook.gr δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα δημοσιεύεται με μέριμνα του letscook.gr με όποιο μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του. Οιαδήποτε χρήση του letscook.gr μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων θεωρείται ότι διέπεται από αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με κάποιον ή κάποιους ή όλους τους τροποποιηθέντες όρους του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτού, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί όλους τους προαναφερθέντες όρους αυτού.
3. Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλους τους επισκέπτες των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Πρόσβαση – Εξοπλισμός
1. Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του letscook.gr και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του letscook.gr.

 

Ανάρτηση Συνταγών Μαγειρικής
1. Ο επισκέπτης που επιθυμεί να αναρτήσει συνταγές μαγειρικής θα πρέπει να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση στη σχετική φόρμα ανάρτησης συνταγών αναγράφοντας τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα στοιχεία του. Ο επισκέπτης/ συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει το letscook.gr για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των ως άνω αναφερομένων στοιχείων του.
2. Κάθε επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το υλικό που αναρτά στον παρόντα δικτυακό τόπο και για τις συνέπειες της σχετικής ανάρτησης και δημοσίευσης του υλικού αυτού. Με την ανάρτηση του αντίστοιχου υλικού στον παρόντα δικτυακό τόπο ο χρήστης δηλώνει, βεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα δημοσίευσης και παρουσίασης του υλικού αυτού στο κοινό, είτε ως δικαιούχος, είτε ως κάτοχος σχετικής άδειας από τον δικαιούχο, καθώς και ότι δικαιούται να παράσχει τη δυνατότητα στον παρόντα δικτυακό τόπο να συμπεριλάβει το υλικό αυτό για τους σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί.
3. Ρητώς αναφέρεται ότι ο χρήστης -ή κατά περίπτωση ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ο οποίος έχει παράσχει σχετική άδεια στον χρήστη - παραμένει μοναδικός δικαιούχος του υλικού που αναρτά και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αυτό ενσωματώνει. Με την ανάρτηση του υλικού από τον χρήστη ωστόσο, ο τελευταίος παρέχει στo «letscook.gr», στους συνεργάτες και στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις μία παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν, διανέμουν, εκθέτουν, παρουσιάζουν το σχετικό υλικό στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε μέσο, χωρίς κανένα τοπικό ή χρονικό περιορισμό. Σε κάθε αναπαραγωγή από τo «letscook.gr», του αναρτηθέντος από επισκέπτη υλικού θα εμφανίζεται το όνομα αυτού, όπως έχει δηλωθεί στην ως άνω αναφερόμενη φόρμα ανάρτησης συνταγών.
4. Ο επισκέπτης απαγορεύεται να αναρτά υλικό, το οποίο παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και κάθε μορφής δικαιώματα τρίτων.
5. Ο επισκέπτης απαγορεύεται να αναρτά υλικό το οποίο παραβιάζει τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους μη δημοσίευσης.
6. Το «letscook.gr», και οι συνεργάτες της δεν υιοθετούν καμία άποψη, δήλωση ή συμβουλή που δημοσιεύεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και ρητώς απεκδύεται κάθε ευθύνη αναφορικά με το υλικό που αναρτάται από τους επισκέπτες.

 

Χρήση δικτυακού τόπου
1. Χρησιμοποιώντας το letscook.gr ο επισκέπτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Κάθε επισκέπτης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Κάθε επισκέπτης είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που ενδέχεται να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υπάρχουν.
2. Γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τους επισκέπτες του letscook.gr ότι για όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αυτά αναρτώνται δημόσια είτε μεταφέρονται ιδιωτικά στο δικτυακό τόπο του letscook.gr, ευθύνονται αποκλειστικά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία το δημοσίευσαν ή ανάρτησαν το σχετικό υλικό. Με άλλα λόγια ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του letscook.gr.
3. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης αποδέχεται και συμφωνεί με την αποδοχή των παρόντων όρων ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει το letscook.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική εμπλοκή μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου του υλικού που ο επισκέπτης αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του letscook.gr.

 

Δεοντολογία
1. Οι επισκέπτες συμφωνούν και δεσμεύονται με την αποδοχή των παρόντων όρων να μην χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του letscook.gr για να:
α) αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και συνιστά πράξη παράνομη.
β) αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο, το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να διαθέσουν βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
γ) αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν ή προβάλουν περιεχόμενο οιασδήποτε μορφής που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
δ) αναρτήσουν, αποστείλουν, δημοσιεύσουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση οιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εγκαταστήσουν μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή άλλου περιεχομένου προώθηση προϊόντων, ή να αποστείλουν ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου οιαδήποτε μορφής.
ε) παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του letscook.gr ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
στ) παραβιάζουν, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του letscook.gr.
Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται περαιτέρω τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.
2. Το letscook.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την ανάρτηση ή δημοσίευση ή μετακίνηση ή διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Περαιτέρω, το letscook.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Αποκλεισμός ευθύνης σε σχέση με αναρτηθέν υλικό από επισκέπτες
1. Το letscook.gr συλλέγει συνταγές μαγειρικής και τις δημοσιεύει χωρίς να εγγυάται και να αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενό τους και ειδικότερα σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα ή πιστότητα αυτών αυτών.
2. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία.. Οι επισκέπτες και οι συνδρομητές οφείλουν να αξιολογουν τις εν λόγω πληροφορίες και είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που αναρτάται στο letscook.gr.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
1. Όλο το περιεχόμενο του letscook.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων), βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, μουσικής, ήχων, καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Ο επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το letscook.gr έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτό.

 

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
1. Κάθε επισκέπτης αποδέχεται και συναινεί στη διατήρηση αρχείου από το letscook.gr και στην επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει.
2. Η δικαιούχος Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και/ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και/ή επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα διαφημιστικά προγράμματά του.
3. Κάθε επισκέπτης δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή/και τη διόρθωσή τους ή/και την ενημέρωσή τους.
4. Περαιτέρω, το letscook.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται χρησιμοοιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.letscook.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.letscook.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.letscook.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.letscook.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.letscook.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του N. 2472/97

'Δεσμοί' (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
1. Το letscook.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το letscook.gr δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.letscook.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ασφάλεια

Η Εταιρία γνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην Εταιρία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας
  • Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής
  • Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου
  • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους
  • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα
  • Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Τρόποι Πληρωμής

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς επιλέγοντας την Τράπεζα που σας διευκολύνει.

Προσοχή! Στην απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφετε το πλήρες ονοματεπώνυμο σας.

Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός λογαριασμού: 5243-054607-413

IBAN : GR28 0172 2430 0052 4305 4607 413

ALPHA BANK Αριθμός λογαριασμού: 830002320001409

IBAN : GR66 0140 8300 8300 0232 0001 409

Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε:

-να μας στείλετε την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας με Fax 23310 71077

-να επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 23310 71077 για την γνωστοποίηση της συναλλαγής.

-να μας στείλετε e-mail : info@letscook.gr επισυνάπτοντας την απόδειξη της κατάθεσης σας.

Πιστωτική Κάρτα

Σας δίνουμε την δυνατότητα εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας σας με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Έτσι εάν διαθέτετε πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard ή American Express Maestro μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με απόλυτη ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελία σας.

Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμή σας αναλαμβάνεται από την Τράπεζα ALPHA BANK εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγή σας.

Έτσι με την επιλογή του εικονιδίου της κάρτας μεταφέρεστε αυτόματα σε secure server (ασφαλή διακομιστή) από την Τράπεζα ALPHA BANK.

Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) στην Τράπεζα ALPHA BANK καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA, Electron VISA, MasterCard & American Express Maestro καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit, την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια.

Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται σε καμία βάση δεδομένων του letscook.gr.

Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (letscook.gr) μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς

Αποστολές Προϊόντων

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός δυο εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Το letscook.gr δεν επεξεργάζεται ούτε αποστέλλει παραγγελίες το Σαββατοκύριακο. Έτσι παραγγελίες που έχουν γίνει την Παρασκευή θα αποστέλλονται την Δευτέρα το πρωί.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Οι όροι χρήσης του letscook.gr όπως διατυπώθηκαν στο παρόν κείμενο αντικαθιστούν και συμπληρώνουν οποιοδήποτε προηγούμενο όρο. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο letscook.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
2. Συμπληρωματικές διατάξεις και τροποποιήσεις των όρων αυτών δύναται να δημοσιευτούν σε οποιοδήποτε σημείο του letscook.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) συμπληρώνοντας το παρόν κείμενο.


Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ letscook.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 

Αρχή της σελίδας